Reynolds, J., Kairouz, S., Ilacqua, S., & French, M. (2020). Responsible Gambling: A Scoping Review. Critical Gambling Studies, 1(1), 23-39. https://doi.org/10.29173/cgs42